Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające ze sklepu chatkazpiernika.pl, prowadzonego pod adresem: www.chatkazpiernika.pl/ („sklep chatkazpiernika.pl”) jest VoodooNet Piotr Górniaczyk, ul. Słobódzkiego 11/3, 58-105 Świdnica , NIP: 884-211-55-70 , REGON: 020195057 , („Administrator danych” lub „Voodoonet Piotr Górniaczyk”).

2. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu chatkazpiernika.pl będą przetwarzane przez Voodoonet Piotr Górniaczyk na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,z późn. zm) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn, zm.).

3.Administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 poniżej, osób korzystających ze sklepu chatkazpiernika.pl Koordynatorowi – DreamCommerce Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, kapitał zakładowy: 2.811.500,00 zł w zakresie przechowywania danych oraz udostępnienia oprogramowania (hostingu).

4. Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe osób korzystających ze sklepu chatkazpiernika.pl za pośrednictwem witryny sklepu chatkazpiernika.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji w sklepie chatkazpiernika.pl:

  1. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu korzystającego ze sklepu chatkazpiernika.pl,
  2. adres zamieszkania lub siedziby,
  3. adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu kontaktowego,
  6. numer ewidencyjny NIP osoby korzystającej ze sklepu chatkazpiernika.pl, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą,
  7. numer wpisu do rejestru lub ewidencji, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą.

5. Dane osobowe osoby korzystającej ze sklepu chatkazpiernika.pl będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z witryny sklepu chatkazpiernika.pl, realizacji zamówienia, złożonego przez osobę korzystającą ze sklepu chatkazpiernika.pl, przechowywania danych w bazie danych klientów sklepu chatkazpiernika.pl, prowadzonej przez Voodoonet Piotr Górniaczyk, w przypadku zarejestrowania się i założenia konta w sklepie chatkazpiernika.pl oraz w celach marketingowych, to jest w celu przesyłania osobom korzystającym ze sklepu chatkazpiernika.pl informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach i newslettera Voodoonet Piotr Górniaczyk, jeżeli osoba korzystająca ze sklepu chatkazpiernika.pl wyrazi na to zgodę.

6. Voodoonet Piotr Górniaczyk nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, danych personalnych czy teleadresowych klientów oraz osób korzystających ze sklepu chatkazpiernika.pl z zastrzeżeniem zdania następnego. Voodoonet Piotr Górniaczyk zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klientów lub innych osób korzystających ze sklepu chatkazpiernika.pl organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Udostępnianie danych osobowych przez osoby korzystające ze sklepu chatkazpiernika.pl ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie chatkazpiernika.pl i jego zrealizowania przez Voodoonet Piotr Górniaczyk.

8. Osobom korzystającym ze sklepu chatkazpiernika.pl przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji konta w Sklepie internetowym założonego przez osobę korzystającą ze sklepu chatkazpiernika.pl, a w przypadku osób, niezarejestrowanych w sklepie chatkazpiernika.pl poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: sklep@chatkazpiernika.pl

9. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Voodoonet Piotr Górniaczyk zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Zasadach Polityki Prywatności. O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności Voodoonet Piotr Górniaczyk będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej sklepu chatkazpiernika.pl z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl